Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites en mobile apps die worden beheerd door SBS Belgium NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 224 (hierna: “de Website(s)”).

Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven. De algemene voorwaarden kunnen door SBS Belgium op elk ogenblik naar eigen inzicht gewijzigd worden.

U mag deze Website en de informatie op deze Website enkel persoonlijk en niet-commercieel gebruiken en op voorwaarde dat u zich volledig houdt aan deze algemene voorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van SBS Belgium (en/of een derde partij waarmee SBS Belgium samenwerkt).
De teksten, afbeeldingen, audiovisuele content, namen, tekens, logo’s en andere items op de Website kunnen door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten beschermd worden en mogen niet worden gereproduceerd en/of meegedeeld aan het publiek, anders dan noodzakelijk om de informatie online te kunnen bekijken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Wilt u toch overgaan tot reproductie en/ of mededeling aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van SBS Belgium en/of een andere rechthebbende verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de verschillende wetten inzake intellectuele eigendom niet nodig is.

Als SBS Belgium u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Website te laten vermelden, mag u geen werken gebruiken die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor uw gebruik op de Website. Onrechtmatige bijdragen en/of bijdragen die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijke verkeer geldt, zijn niet toegestaan. SBS Belgium bekijkt de bijdragen niet vooraf en draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid. In elk geval vrijwaart u SBS Belgium tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de Website

Het is toegestaan op uw eigen website een link aan te brengen naar de startpagina van deze Website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks naar deze Website mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke goedkeuring van SBS Belgium. U kan uw verzoek sturen naar de webmaster van de Website.

4. Links naar andere websites beheerd door SBS Belgium

Deze Website bevat links naar andere SBS Belgium websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

5. Links naar websites beheerd door derden

Deze Website kan links bevatten naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker van deze Website aangebracht. SBS Belgium controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat SBS Belgium en de uitbaters van deze andere websites op een of andere manier samenwerken.

6. Privacy

In de privacy verklaring wordt uiteengezet op welke manier SBS Belgium uw persoonsgegevens zal verwerken.

7. Cookies

In de cookieverklaring wordt uiteengezet op welke manier SBS Belgium omgaat met cookies.

8. Deelname aan discussiegroepen of chatgroepen (babbelkanalen)

Discussiegroepen zijn plaatsen op het Internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden.

Bij chatgroepen of babbelkanalen kunt u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.

Deelnemers aan discussie- en/of chatgroepen leveren hun bijdragen in eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid. SBS Belgium bekijkt deze bijdragen niet vooraf en draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid. U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.

Het is niet geoorloofd om werken door te sturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor uw gebruik ervan op de Website. Onrechtmatige uitlatingen en/of uitlatingen die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijke verkeer geldt, zijn niet toegestaan: dit zijn onder meer uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn en/of op een andere manier inbreuk (kunnen) plegen op de rechten van anderen.

De bestanden die u verstuurt of gebruikt, mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

SBS Belgium kan zonder kennisgeving berichten of vragen van haar Website weren, indien deze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en/of in geval van klachten van derde partijen. SBS Belgium kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een discussiegroep of chatgroep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Zij hoeft haar weigering niet te motiveren.

SBS Belgium kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als deze instanties onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de discussie- of chatgroep.

Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat SBS Belgium uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen of gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet-geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).

SBS Belgium is noch verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van deze Website.

9. Aansprakelijkheid van SBS Belgium

SBS Belgium streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren maar geeft terzake geen garanties. Zou de informatie op de Website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan SBS Belgium hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie vanwege SBS Belgium of derde partijen.

SBS Belgium wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het aanbieden van de Website, behoudens ingeval van haar zware of opzettelijke fout.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Op de video-on-demand diensten (hierna: “de Diensten”) die u kan opvragen en bekijken via de websites die worden beheerd door SBS Belgium NV (hierna: “de Website(s)”) zijn ook de bijzondere voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u deze bijzondere voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. De bijzondere voorwaarden kunnen door SBS Belgium op elk ogenblik naar eigen inzicht gewijzigd worden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en deze bijzondere voorwaarden hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang.

2. Aanmelding

Om van de Diensten gebruik te kunnen maken, dient u aangemeld te zijn via de Website.

Uw aanmelding komt tot stand door het online invullen van de vereiste invoervelden van het aanmeldingsformulier op de Website en de ontvangst hiervan door SBS Belgium. U garandeert dat de ingevoerde gegevens juist en volledig zijn. SBS Belgium bevestigt de ontvangst hiervan zo spoedig mogelijk langs elektronische weg.

U bent verplicht SBS Belgium bij aanmelding te voorzien van de volgende gegevens: voornaam, achternaam, emailadres, wachtwoord, geslacht en geboortedatum, alsmede, in geval er gebruik wordt gemaakt van betalende Diensten, woonplaats en bankrekeninggegevens.

U dient deze gegevens in te vullen op het vermelde aanmeldingsformulier. Wijzigingen in deze gegevens dient u onmiddellijk nadat deze wijzigingen zich hebben voorgedaan aan SBS Belgium mee te delen door middel van online wijziging van deze gegevens via de Website. Indien de in dit lid bedoelde gegevens niet correct (blijken te) zijn, is SBS Belgium gerechtigd uw gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang te beperken of te blokkeren. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en alle gevolgen die ontstaan door het feit dat de opgegeven gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

U bent ertoe gehouden uw persoonlijke inloggegevens strikt geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken, dit teneinde misbruik door derden te voorkomen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alles wat via uw iInloggegevens gebeurt, zoals alle data die u of een derde onder uw inloggegevens verzendt, ontvangt en/of opslaat, dan wel probeert te verzenden, te ontvangen en/of op te slaan door gebruik van de Diensten. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is het niet toegestaan derden gebruik te laten maken van uw inloggegevens. U verbindt er zich toe de Diensten niet te zullen gebruiken om u uit te geven voor iemand anders.

SBS Belgium zal redelijke inspanningen leveren om de toegang van derden tot uw inloggegevens te voorkomen en u erkent uitdrukkelijk dat SBS Belgium op geen enkele wijze kan en zal garanderen dat een derde geen toegang kan verkrijgen tot uw inloggegevens.

3. Diensten

De overeenkomst betreffende het verlenen van Diensten tussen SBS Belgium en u zelf komt tot stand doordat SBS Belgium het opvragen van audiovisuele content zoals films, series, programma’s en overige informatie (hierna: “Content”) door u bevestigt met een elektronische orderbevestiging. SBS Belgium behoudt zich het recht voor het opvragen van Diensten wegens ernstige en/of gegronde redenen af te wijzen.

De Content blijft altijd eigendom van SBS Belgium en/of een derde partij waarmee SBS Belgium samenwerkt. U erkent uitdrukkelijk dat noch SBS Belgium noch enige andere derde (zoals bijvoorbeeld een leverancier van Content) enige garantie kunnen geven betreffende de rechtmatigheid, kwaliteit, functionaliteit, afwezigheid van gebreken of besmettend materiaal of beschikbaarheid van de Diensten of de inhoud van de Diensten.

Na de totstandkoming van de overeenkomst stelt SBS Belgium de Content gecodeerd en versleuteld aan u beschikbaar, met het oog op het tijdelijke streamen van de Content. De Content kan worden bekeken gedurende de periode zoals op de Website bij de specifieke Content wordt aangegeven.

U verkrijgt enkel het recht om binnen de in deze bijzondere voorwaarden vastgelegde grenzen de Content in privékring, voor persoonlijk gebruik in België te bekijken. U mag de Diensten en de Content dus niet gebruiken in verband met commerciële doeleinden zoals onder andere, maar niet uitsluitend, vertoning in openbare ruimtes en bioscoop-achtige vertoningen.

4. Verplichtingen van de gebruiker van de Diensten

Uw gebruik van de Diensten is geheel voor eigen risico.

U verbindt zich ertoe om enkel geschikte en behoorlijk functionerende apparatuur/ software te gebruiken voor de Diensten.

De Content die door SBS Belgium aan u ter beschikking wordt gesteld, is juridisch beschermd, in het bijzonder door intellectuele eigendomsrechten. U krijgt slecht beperkte, tijdelijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten op de Content. U heeft met name niet het recht om de Content op welke wijze dan ook te reproduceren en/ of mee te delen aan het publiek.

U bent enkel gerechtigd om de Diensten voor wettelijk toegelaten doeleinden gebruiken en alleen in overeenstemming met deze bijzondere voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

U bent niet gerechtigd om de vermelding van auteursrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de Content te verwijderen of te wijzigen. U dient de Content te beschermen tegen elk gebruik door derde personen en tegen verder onwettig gebruik.

Het ongeoorloofd doorgeven van Content bestanden door middel van bijvoorbeeld een peer-to-peer netwerk, het ongeoorloofd posten, toegankelijk maken, kopiëren, uploaden, downloaden of overige verspreiding van bestanden en/of het ondersteunen van zulke handelingen is uitdrukkelijk verboden. Piraterij is een misdrijf en dus strafbaar.

U zal de voor het afspelen van de Content doorgegeven digitale code uitsluitend voor dit doel gebruiken en deze niet manipuleren; overige informatie met betrekking tot het gebruikte coderingssysteem vindt u onder www.widevine.com.

U zal geen activiteiten ondernemen die de beschikbaarstelling van de Diensten aan andere klanten van de Website zal kunnen verhinderen of op nadelige wijze zou kunnen beïnvloeden.

U zal de Diensten niet gebruiken om data te verzenden, te ontvangen, op te slaan en/of op te vragen welke een inbreuk maken op auteursrechterlijk beschermde werken of welke anderszins in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

U zal aan kinderen of minderjarigen alleen die Content vertonen, laten vertonen of op welke andere wijze dan ook toegankelijk maken, die voor de betreffende leeftijdsgroep geschikt zijn.

In geval van inbreuk op één of meerdere bepalingen van deze bijzondere voorwaarden is SBS Belgium gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat SBS Belgium hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn. Reeds door u betaalde vergoedingen zullen in dat geval niet worden terugbetaald en SBS Belgium behoudt zich het recht voor al haar schade en/ of de schade die derde partijen hebben geleden of beweren te lijden op u te verhalen.

U bent aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten en de daarin vervatte Content. U vrijwaart SBS Belgium voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit schending van rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten.

5. Betaling

De Diensten kunnen worden opgesplitst in een gratis en een betalend gedeelte. De door u aan SBS Belgium verschuldigde bedragen voor het gebruik van de Diensten zijn weergegeven op de Website en zijn u bekend door de aanmelding op deze Website en de keuzes die u daarop maakt. SBS Belgium behoudt zich te allen tijde het recht voor het gratis karakter van bepaalde Diensten of de tarieven van de te betalen Diensten te wijzigen.

U zal de aan SBS Belgium verschuldigde bedragen betalen door middel van de door u gekozen betalingsmethode, zoals vermeld op de Website, met name per verbruik, via een waardebon of een andere abonnementsformule.

Indien u om welke reden ook de aan SBS Belgium verschuldigde bedragen niet betaalt, zullen de eventuele kosten van invordering van de verschuldigde bedragen alsmede eventuele invorderingskosten voor uw rekening zijn.

6. Storingen

SBS Belgium zal alle redelijke inspanningen leveren om er zorg voor te dragen dat de Diensten geleverd kunnen worden. SBS Belgium kan evenwel niet garanderen:
-dat de Diensten te allen tijde voor u beschikbaar zijn of dat de Diensten altijd zonder beperkingen of storingen zullen functioneren;
-dat de Diensten aan uw verwachtingen en eisen voldoen;

SBS Belgium streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan voor u zo beperkt mogelijk te houden.

SBS Belgium is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onderbrekingen in de Diensten als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, server of Internet malfuncties of overmacht.

SBS Belgium wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het aanbieden van de Diensten, behoudens ingeval van haar zware of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van SBS Belgium is in elk geval beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die u heeft geleden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van SBS Belgium beperkt tot 50,00 euro per schadegeval (of reeks schadegevallen met dezelfde oorzaak).

Indien er sprake is van technische problemen, is SBS Belgium gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken en/of andere maatregelen te nemen, indien dit naar de mening van SBS Belgium nodig is, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

SBS Belgium behoudt zich eveneens het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van SBS, de toegang tot de (de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien dit naar de mening van SBS Belgium nodig is, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Indien een storing of een ander incident, fout of defect het gevolg blijkt te zijn van handelen of nalaten van u zelf, kan SBS Belgium de door haar gemaakte kosten ter beëindiging van deze storing, op u verhalen.

U kan in verband met het functioneren van de Diensten gebruik maken van de electronische helpdesk. De helpdesk is door te bereiken via het daarvoor bestemde formulier op de Website. De helpdesk zal zich naar best vermogen inspannen om de gestelde vragen snel en efficiënt af te handelen.

SBS Belgium is steeds gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of wijzigingen aan te brengen aan de Website.